Primăria Oraşului Strehaia

Primăria Oraşului Strehaia

Hotărâri ale consiliului local


Anul 2017 (19 hotărâri)

102/28.07.2017

Se aprobă stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul U.A.T. Strehaia

18/08.02.2017

Se aprobă prelungirea contractului de închiriere 305/12.01.2016, chiriaș Popa Marin, pentru locuința ANL situată în strada Unirii, nr.5A, ap.6, pe o perioadă de 1 an

17/08.02.2017

Se aprobă includerea în Anexa nr.4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Strehaia, a terenului în suprafață de 1141 mp, situat pe str. Școlii, localitatea Comanda

16/08.02.2017

Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI SA, pe bază de protocol, a amplasamentului Clădire Casă de Cultură și teren aferent

15/30.01.2017

Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuirea directă a activității de salubrizare de la nivelul orașului Strehaia, către SC FLAPS SA Strehaia

14/30.01.2017

Împuternicirea unui reprezentant de către Consiliul Local Strehaia, în calitate de unic acționar, să reprezinte și să semneze toate documentele în cadrul AGA de la SC FLAPS SA Strehaia

13/25.01.2017

Se aprobă, cu titlu gratuit, punerea la dispoziția SC FLAPS SA Strehaia a platformei în suprafață de 4983 mp, pentru depozitarea temporară a deșeurilor menajere

12/25.01.2017

Evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului orașului Strehaia, în perioada 27.06.2016-31.12.2016

11/25.01.2017

Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru amenajarea parcării de Vest a orașului Strehaia

10/25.01.2017

Se desemnează pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale "Mihai Viteazu" Strehaia, consilierul Balaci Cornel

9/25.01.2017

Se revocă HCL nr.71/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare, modernizare și eficientizarea sistemului de iluminat public pe strada Republicii, din orașul Strehaia, județul Mehedinți" și HCL nr.77/2016 privind modificarea HCL nr.71/2016

8/25.01.2017

Se aprobă efectuarea unui audit public la Clubul Sportiv Strehaia și S.C. FLAPS S.A. Strehaia

7/25.01.2017

Se aprobă închirierea unui teren în suprafață de 3,09 mp

6/25.01.2017

Se aprobă introducerea în Anexa nr.4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Strehaia a unor suprafețe de teren

5/25.01.2017

Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi realizate în anul 2017, de către persoanele beneficiare de ajutor social în baza Legii nr.416/2001

4/25.01.2017

Se aprobă la nivelul UAT Strehaia comisia abilitată cu organizarea și desfășurarea activității de analizare a documentației depuse în vederea autorizării activității de transport persoane în regim de TAXI

3/25.01.2017

Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza de competență a autorității publice locale Strehaia, pentru anul școlar 2017-2018

2/05.01.2017

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secțiunii "Dezvoltare" în sumă de 27.354,03 lei și a deficitului Secțiunii "Funcționare" în sumă de 12.981,46 lei

1/05.01.2017

Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante, constând în impozite și taxe locale, a contribuabililor care au depus cereri

Anul 2016 (83 hotărâri)

121/28.12.2016

Rectificarea Bugetului local pe anul 2016

120/28.12.2016

Aprobarea Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 al Școlii Gimnaziale "Mihai Viteazu"

119/28.12.2016

Aprobarea Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 al Liceului Tehnologic "Matei Basarab"

118/28.12.2016

Aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din cadrul UAT Strehaia într-o singură unitate școlară

117/28.12.2016

Interzicerea opririi, staţionării şi parcării autovehiculelor pe spaţiu verde, trotuare şi domeniul public

116/28.12.2016

Desemnarea membrilor Consiliului Local Strehaia pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale "Mihai Viteazu" Strehaia

115/28.12.2016

Aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 28mp situat în strada Republicii, nr.142

114/28.12.2016

Aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 64mp situat în strada Republicii

113/28.12.2016

Închirierea spațiului în suprafață de 76mp, situat în strada Unirii, nr.12

112/28.12.2016

Mandatarea domnului Stirbu Cătălin Dumitru, reprezantantul Conisliului Local al orașului Strehaia în AGA la societatea SECOM SA

111/28.12.2016

Aprobarea Ștatului de funcții al Liceului Tehnologic "Matei Basarab" Strehaia

110/28.12.2016

Aprobarea Ștatului de funcții al Școlii Gimnaziale "Mihai Viteazu" Strehaia

109/28.12.2016

Numirea președintelui de ședință

103/05.12.2016

Rectificarea Bugetului local pe anul 2016

99/24.11.2016

Închirierea unui teren în suprafață de 3,09mp, în vederea amplasării unui stand UNIPLAY

98/24.11.2016

Mandatarea domnului Giura Ioan să reprezinte Consiliul Local al orașului Strehaia, acționar la societatea SECOM SA

97/24.11.2016

Reparații străzi

96/24.11.2016

Schimbarea destinației unui vestiar din cadrul bazei sportive Comanda în cabinet medical

95/24.11.2016

Aprobarea impozitelor și taxelor locale

94/24.11.2016

Reorganizarea Secției de întreținere parcuri, zone verzi, trotuare și alte lucrări edilitar gospodărești pe domeniul public și privat Strehaia și înființarea Compartimentului investiții

93/24.11.2016

Rectificarea Bugetului local pe anul 2016

92/24.11.2016

Aprobarea Codului etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din Primăria orașului Strehaia

91/24.11.2016

Aprobare Plan amenajare teritoriu zonal (PATZ)

90/24.11.2016

Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici obiectiv "Centrală termică și instalații termice sediu Primărie"

89/24.11.2016

Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici privind realizare obiectiv "Reabilitare str.Mihai Viteazul și str.Eternității" din orașul Strehaia

88/24.11.2016

Inventarierea în domeniul public al orașului a terenului în suprafață de 617 mp, ce reprezintă parcarea din fața "HANUL PANDURILOR"

87/24.11.2016

Inventarierea în domeniul public al oraşului Strehaia a unor drumuri de exploatare

86/24.11.2016

Alocarea de sprijin financiar unităţilor de cult

85/24.11.2016

Acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Cucu Melania

84/24.11.2016

Prelungirea contractului de închiriere nr.12688/26.12.2004

83/24.11.2016

Prelungirea contractului de închiriere nr.8577/22.12.2000

82/24.11.2016

Prelungirea contractului de închiriere nr.19231/02.12.2014

81/24.11.2016

Prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele ANL, situate în Strehaia, str. Unirii, nr.5A

79/11.11.2016

Rectificarea Bugetului local pe anul 2016, Anexa 1

74/31.10.2016

Rectificarea Bugetului local pe anul 2016

68/13.10.2016

Rectificarea Bugetului local pe anul 2016, Anexa 1

47/09.09.2016

Aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 2 mp, în incinta Primăriei oraşului Strehaia, pentru amplasarea unui automat de cafea

46/09.09.2016

Aprobarea unei dispoziţii de principiu privind achiziţionarea terenului în suprafaţă de 853,725mp, situat în oraşul Strehaia, str.Republicii, nr.114

45/09.09.2016

Acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Conac Mariana

44/09.09.2016

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul UAT a oraşului Strehaia

43/09.09.2016

Aprobarea Organigramei şi a Ştatului de funcţii al Consiliului Local Strehaia

42/09.09.2016

Stabilirea condiţiilor specifice şi bibliografia necesară pentru ocuparea prin concurs a postului de consilier juridic din aparatul permanent al Consiliului Local Strehaia, Anexa 1

41/09.09.2016

Aprobarea Organigramei şi a Ştatului de funcţii al Clubului Sportiv Strehaia

40/09.09.2016

Constituirea comisiei de concurs, de soluţionare a contestaţiilor precum şi aprobarea fişei posturilor, condiţiilor specifice şi bibliografia necesară ocupării prin concurs a trei posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv Strehaia, Anexa 1

39/11.08.2016

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Strehaia

38/11.08.2016

Revocarea HCL nr.17/2014

37/11.08.2016

Aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de Poziţie (DP) privind implementarea proiectului "Sistem Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Mehedinţi"

36/11.08.2016

Aprobarea strategiei de tarifare în conformitate cu prevederile Contractului de credit încheiat între societatea SECOM SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

35/11.08.2016

Predarea reţelelor de apă şi canalizare aferente blocurilor A.N.L. cu 30 de apartamente către SC SECOM SA

34/11.08.2016

Aprobarea Regulamentului pentru ocuparea meselor în piaţa agroalimentară Strehaia şi stabilirea taxelor aferente

33/11.08.2016

Aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările administrate de primărie

32/11.08.2016

Reorganizarea Biroului Clubului Sportiv Strehaia

31/11.08.2016

Aprobarea Regulamentului de ocupare temporară a domeniului public şi privat al oraşului Strehaia

30/11.08.2016

Revocarea HCL nr.15/2016 privind organizarea sărbătorii "Zilele Strehăiene"

29/11.08.2016

Aprobarea Regulamentului pentru acordarea ajutoarelor alimentare distribuite pe categorii de beneficiari menţionaţi la art.3 alin.1 lit.h din H.G. nr.799/2014

28/11.08.2016

Modificarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul UAT Strehaia în anul 2016

27/11.08.2016

Modificarea cuantumului amenzilor prevăzute de HCL nr.3/2011

26/11.08.2016

Redeschiderea circulaţiei pe strada Unirii, segmentul strada Republicii - agenţia B.R.D. Strehaia

25/11.08.2016

Revenirea la vechea denumire a străzii Pieţii în loc de Constantin A. Protopopescu

24/11.08.2016

Trecerea în administrarea parohiei "Sfânta Cuvioasă Parascheva" din Strehaia, a capelei mortuare

23/11.08.2016

Aprobarea comisiei sociale pentru analiza cererilor şi repartizarea locuinţelor A.N.L.

22/11.08.2016

Crearea unui post de consilier juridic cu activitate permanentă pentru buna organizare a lucrărilor Consiliului Local Strehaia

21/11.08.2016

Aprobarea plafonului creanţelor fiscale neachitate, care se publică pe site-ul Primăriei Strehaia

20/11.08.2016

Amplasarea unui bust al omului de cultură şi ştiinţă profesor C.A. Protopopescu

19/11.08.2016

Mandatarea unui consilier să reprezinte Consiliul Local Strehaia în calitate de acţionar la SC SECOM SA

18/11.08.2016

Desemnarea membrilor Consiliului Local Strehaia, pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazu", Strehaia

17/11.08.2016

Desemnarea membrilor Consiliului Local Strehaia, pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Matei Basarab", Strehaia

16/21.07.2016

Se aprobă prelungirea cu un an a contractului de închiriere nr.4917/2006 încheiat între oraşul Strehaia şi SC COMPANY SEMEN SRL

15/21.07.2016

Se aprobă organizarea ediţiei a XIII-a a sărbătorii "Zilele Strehăiene" în perioada 20-21 august 2016

14/21.07.2016

Se aprobă organizarea Serviciului de salubrizare publică a oraşului Strehaia în gestiune delegată şi scoaterea la licitaţie

13/21.07.2016

Se aprobă caietul de sarcini al serviciului de salubrizare

12/21.07.2016

Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare al oraşului Strehaia

11/21.07.2016

Se aprobă contractul de prestare a serviciului de salubrizare a oraşului

10/21.07.2016

Se aprobă prelungirea actualului Plan Urbanistic General

9/21.07.2016

Se aprobă efectuarea lucrărilor de reparaţii curente la sediul Primăriei oraşului Strehaia

8/21.07.2016

Se aprobă scutirea de majorări de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

7/21.07.2016

Se aprobă Bugetul local şi Programul obiectivelor de investiţii pe anul 2016

6/25.06.2016

Se alege pe întreaga perioadă a mandatului Consiliului Local Strehaia un număr de 4 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate

5/25.06.2016

Se alege domnul Vîrsog Daniel în funcţia de viceprimar al Consiliului Local Strehaia

4/25.06.2016

Se alege doamna consilier Ivaşcu Cornelia Mary în calitate de preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

3/25.06.2016

Se declară legal constituit Consiliul Local Strehaia

2/25.06.2016

Se validează mandatele consilierilor aleşi la data de 5 iunie 2016

1/25.06.2016

Se alege comisia de validare a consilierilor ce compun Consiliul Local Strehaia

Anul 2015 (1 hotărâri)

2/09.03.2015

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pentru anul 2015, Anexa 1

Anul 2014 (2 hotărâri)

23/29.07.2014

Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară, în valoare de 424 mii lei, în vederea demarării lucrărilor pentru obiectivului "Reabilitare str.Tudor Vladimirescu (tronson str.Unirii şi str.Dealului)"

1/22.01.2014

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia şi Lista de investiţii pe anul 2014 , Anexa 1, Anexa 2

Anul 2013 (75 hotărâri)

78/18.12.2013

Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Modernizare, reabilitare și dotare Casa de Cultură Strehaia”

77/18.12.2013

Se aprobă Studiul de fezabilitate privind „Alimentare cu apă în localitatea Ciochiuța, Strehaia”

76/18.12.2013

Se aprobă virările de credite în cadrul capitolelor din bugetul local pe anul 2013

75/18.12.2013

Se aprobă acordarea unor beneficii de asistență socială de către autoritatea publică locală pentru persoanele și familiile defavorizate sau marginalizate

74/18.12.2013

Se aprobă Studiul de fezabilitate privind „Amenajare capelă în construcție existentă” (fosta centrală termică a Spitalului Orășenesc)

73/18.12.2013

Se aprobă Planul de activități al Bibliotecii Orășenești Strehaia pe anul 2014

72/18.12.2013

Se aprobă prelungirea cu un an a contractelor de închiriere încheiate la nivelul orașului Strehaia și care au ajuns la termen

71/18.12.2013

Se aprobă repartizarea produselor din categoria ajutoarelor alimentare ce provin din stocul de rezervă al Uniunii Europene pentru categoriile de persoane defavorizate

70/18.12.2013

Se desemnează membrii Consiliului Local Strehaia pentru a face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul”

69/18.12.2013

Se desemnează membrii Consiliului Local Strehaia pentru a face parte din Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Matei Basarab”

68/18.12.2013

Se revocă HCL 44/2013 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Strehaia pentru a face parte din Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Matei Basarab” precum și HCL 45/2013 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Strehaia pentru a face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Strehaia

67/03.12.2013

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Strehaia pe anul 2013 precum și virările de credite

65/27.11.2013

Se aprobă numirea în calitate de responsabil cu Registrul de evidență a câinilor fără stăpân, domnul Panduru Bogdănel, angajat în cadrul Primăriei Orașului Strehaia

64/27.11.2013

Se aprobă transformarea postului domnului Para Ionel din muncitor II, studii medii, gradația 5, clasa de salarizare 12 în muncitor I, studii medii, gradație 5, clasa de salarizare 15

63/27.11.2013

Se aprobă scoaterea din funcțiune a mijlocului fix centrală termică existentă în incinta Spitalului Strehaia și dezafectarea acesteia datorită stării avansate de degradare

62/27.11.2013

Se aprobă reprezentarea Consiliului Local Strehaia în instanțele de judecată de către juristul Oficiului Juridic

61/27.11.2013

Se aprobă scoaterea la licitație în vederea închirierii a unui spațiu în suprafață de 9,26 mp situat în incinta Casei de Cultură

60/27.11.2013

Se aprobă Ștatul de funcții al Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul”

59/27.11.2013

Se aprobă amplasarea de publicitate pe raza orașului Strehaia

58/27.11.2013

Se aprobă "Regulamentul de ordine publică" ce stabileşte măsuri pentru gospodărirea Oraşului Strehaia, respectarea ordinii publice precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, Anexa 1

57/27.11.2013

Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.9244/02.07.2010 pentru închirierea spațiului în suprafață de 1 mp situat în incinta Primăriei Strehaia

56/27.11.2013

Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.8577/2000 pentru închirierea spațiului în suprafață de 6 mp situat în Strehaia, Comanda către SC ROMTELECOM SA

55/27.11.2013

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Strehaia pe anul 2013

52/10.10.2013

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălii de sport din localitate Strehaia

51/10.10.2013

Se aprobă Regulamentul privind accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Strehaia

50/10.10.2013

Se aprobă modificarea Listei de investiţii pe anul 2013

49/10.10.2013

Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 2.802 mp către SC VIA VITA CONSTRUCŢII SRL

48/10.10.2013

Se validează mandatul de consilier local supleant al dlui Vîrşog Daniel, din partea PDL

47/26.09.2013

Se aprobă achiziţionarea unui GPS RTK pentru finalizarea inventarierii terenurilor agricole

46/26.09.2013

Se aprobă Regulamentul local de publicitate al oraşului Strehaia

45/26.09.2013

Se desemnează membrii Consiliului Local Strehaia care vor face parte din Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul"

44/26.09.2013

Se desemnează membrii Consiliului Local Strehaia care vor face parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Matei Basarab"

43/29.08.2013

Se aprobă prelungirea cu un an a contractului de închiriere nr.11333/04.09.2009 încheiat la nivelul oraşului Strehaia şi care a ajuns la termen

42/29.08.2013

Se aprobă folosirea dreptului de tarla (vicinal) 4719

41/29.08.2013

Se aprobă contractul de comodat dintre Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea bazelor de date şi Consiliul Local Strehaia

40/29.08.2013

Se ia act de vacantarea postului de consilier local a domnului Tupan Ion Petru prin demisie

39/29.07.2013

Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă către SC Complex Com SRL a suprafeţei de teren de 176 mp, Anexa 1

38/29.07.2013

Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă către Cretescu Cătălin, proprietarul clădirii "Moară" a suprafeţei de teren de 1049 mp, Anexa 1, Anexa 2

37/29.07.2013

Se împuterniceşte primarul oraşului Strehaia, domnul Burcu Simion, să încheie contract de prestări servicii cu un specialist în măsurători topografice

36/29.07.2013

Se aprobă Studiu de fezabilitate privind "Extindere reţea de canalizare Str. Voloiacului, Strehaia, jud. Mehedinţi"

35/29.07.2013

Se aprobă Organigrama şi Ştatul de funcţii al U.A.T. Strehaia, Anexa 1

34/29.07.2013

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Strehaia pe anul 2013

33/29.07.2013

Se aprobă numirea noului preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni în persoana domnului consilier Vlad Constantin

32/18.06.2013

Se aprobă scutirea de majorări de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilii persoane fizice, Anexa 1

31/17.06.2013

Se aprobă nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 la nivelul oraşului Strehaia, Anexa 1

30/17.06.2013

Se aprobă modificarea HCL 30/2010 privind încadrarea pe zone a oraşului Strehaia şi a localităţilor şi satelor aparţinătoare, Anexa 1

29/17.06.2013

Se aprobă scoaterea la licitaţie pentru concesionare pe o perioadă de 25 ani a unei suprafeţe de teren de 161.466 mp, Anexa 1

28/30.05.2013

Se aprobă realizarea proiectului "Registru Agricol - Geospaţial Mehenţi 1"

27/30.05.2013

Se aprobă Organigrama, Ştatul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public comunitar local de Evidenţă a persoanelor Strehaia

26/25.04.2013

Se aprobă prelungirea cu un an a contractului de închiriere nr.6519/06.05.2088

25/25.04.2013

Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Strehaia

24/25.04.2013

Se aprobă calificativul corespunzător secretarului oraşului Strehaia pe anul 2012

23/25.04.2013

Se aprobă organizarea ediţiei a XI-a a sărbătorii "Zilele Strehăiene" în perioada 20-21 mai 2013, precum şi programul artistic, Anexa 1

22/25.04.2013

Se aprobă numirea noului preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni în persoana domnului consilier Giura Ioan

21/29.03.2013

Se aprobă tarifele la apă şi canalizare care vor fi aplicate de către SC SECOM SA începând cu data de 01 aprilie 2013

20/19.03.2013

Se aprobă repartizarea produselor din categorie ajutoarelor alimentare ce provin din stocul de rezervă al Uniunii Europene pentru categoriile de persoane defavorizate

19/19.03.2013

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Strehaia pe anul 2013 şi Lista obiectivelor de investiţii, Anexa 1, Anexa 2

18/27.02.2013

Se aprobă revocarea HCL nr.8/2013 privind modificarea taxelor în piaţa oraşului, ele rămânând la valoarea celor din anul 2012

17/27.02.2013

Se aprobă acordarea unor facilităţi la plata obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice defavorizate, Anexa 1

16/27.02.2013

Se aprobă reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Strehaia pentru anul şcolar 2013-2014, Anexa 1

15/27.02.2013

Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere încheiate la nivelul oraşului Strehaia şi care au ajuns la termen, Anexa 1

14/27.02.2013

Se aprobă înfiinţarea Grupului Local de lucru la nivelul oraşului Strehaia în vederea implementării măsurilor cuprinse în Planul local de acţiune pentru incluziunea rromilor pentru perioada 2012-2020

13/27.02.2013

Se aprobă reorganizarea Unităţii locale de sprijin la nivelul oraşului Strehaia

12/27.02.2013

Se aprobă Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a oraşului Strehaia

11/27.02.2013

Se aprobă caietul de sarcini al Serviciului de salubrizare a oraşului Strehaia

10/27.02.2013

Se aprobă Regulamentul Serviciului de salubrizare al oraşului Strehaia

9/25.01.2013

Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere încheiate la nivelul oraşului Strehaia, Anexa 1

8/25.01.2013

Se aprobă modificarea taxelor în Piaţa Strehaia, Anexa 1

7/25.01.2013

Se aprobă revocarea HCL 3/2013 privind reducerea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

6/14.01.2013

Reorganizarea reţelei şcolare pe raza oraşului Strehaia începând cu anul şcolar 2013-2014

5/14.01.2013

Modificarea Actului constitutiv şi Statului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Asociaţia pentru managementul serviciilor de Apă şi Canalizare Mehedinţi"

4/14.01.2013

Se aprobă actualizarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiţii "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi"

3/14.01.2013

Se aprobă reducerea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul celui existent în anul 2012

2/14.01.2013

Se aprobă indexarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2013

1/14.01.2013

Se aprobă numirea noului preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni în persoana doamnei consilier Călăpăreanu Elena

Anul 2012 (78 hotărâri)

44/17.12.2012

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Seviciului Public de Asistenţă Socială Strehaia

43/17.12.2012

Se aprobă Planul de activităţi al Bibliotecii Orăşeneşti Strehaia pe anul 2013

42/17.12.2012

Se aprobă anularea anexei 11 şi modificarea anexei 3 la HCL 17bis/2012 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013

41/17.12.2012

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

40/13.12.2012

Se aprobă Documentul de poziţie cu anexele aferente acestuia pentru proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi"

39/13.12.2012

Se aprobă Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia Intercomunitară pentru Salubritate Mehedinţi"

38/23.11.2012

Se aprobă iniţierea unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru desfinţarea Spitalului Orăşenesc Strehaia şi reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin

37/19.11.2012

Se aprobă modificarea anexei 2 la HCL 8/2007

36/19.11.2012

Se aprobă scutirea de majorări de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale

35/19.11.2012

Se aprobă Ştatele de funcţii pentru Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" şi Liceul Tehnologic "Matei Basarab"

34/19.11.2012

Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestul III, anul 2012

33/19.11.2012

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

32/06.11.2012

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

31/12.10.2012

Se aprobă modificarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Strehaia

30/12.10.2012

Se aprobă modificarea Anexei nr.4 fin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalitare încheiat la data de 06.11.2009

29/09.10.2012

Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale a Spitalului Orăşenesc Strehaia din sarcina Consiliului Local al oraşului Strehaia în sarcina Consiliului Judeţean Mehedinţi

28/27.09.2012

Se aprobă înfiinţarea unei comisii de negociere pentru extinderea Cimitirului orăşenesc prin cumpărarea de teren de proprietari particulari

27/27.09.2012

Se desemnează pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" Strehaia consilierii locali: Vlad Constantin şi Ştirbu Cătălin

26/27.09.2012

Se desemnează pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic "Matei Basarab" consilierii locali: Giură Ionel şi Tupan Petre

25/27.09.2012

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi virarea de credite pe anul 2012

24/27.09.2012

Se aprobă numirea noului preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni în persoana domnului consilier Mîlcomete Mircea

23/14.09.2012

Se dă acordul pentru înfiinţarea Centrului Multifuncţional de Sănătate Strehaia

22/10.09.2012

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

21/29.08.2012

Se aprobă darea în administrare Consiliului Judeţean Mehedinţi a terenului în suprafaţă de 9.980 mp pentru construcţia obiectivului de investiţii Staţie de transfer pentru deşeuri municipale în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi

20/29.08.2012

Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Strehaia a suprafeţei de 4.980 mp

19/29.08.2012

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Strehaia

18/29.08.2012

Se aprobă modificarea HCL 14/2012 privind componenţa Comisiei sociale

17/29.08.2012

Se aprobă impozitele şi taxele locale pe anul 2013 la nivelul oraşului Strehaia

16/29.08.2012

Se aprobă prelungirea cu un an a contractului de închiriere nr.11333/04.09.2009 având ca obiect închirierea spaţiului în suprafaţă de 32 mp situat în Strehaia, Str. A.I. Cuza (chioşc pâine - colţ spital)

15/29.08.2012

Se aprobă Cristeriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în oraşul Strehaia, Anexa 1

14/29.08.2012

Se aprobă Documentul de poziţie cu anexele aferente pentru proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi"

13/29.08.2012

Se aprobă volumul de apă nefacturată (pierderi) distribuită în reţea la nivelul oraşului

12/29.08.2012

Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul II, anul 2012, Anexa 1, Anexa 2

11/17.07.2012

Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru închirierea spaţiului în suprafaţă de 1 mp situat în incinta Primăriei Strehaia către I.I. Paleaca Dumitru

10/17.07.2012

Se aprobă transformarea postului domnului Grecu Goldac Adrian din muncitor III în muncitor II

9/17.07.2012

Se aprobă transformarea postului doamnei Dorobanţu Mirela din secretar II în secretar I

8/17.07.2012

Se numeşte ca reprezentant al Consiliului Local Strehaia în Adunarea Generală a Acţionarilor de SC SECOM SA Dr.Tr.Severin, dl. Consilier Stîngă Dănuţ

7/17.07.2012

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Strehaia pe anul 2012

6/25.06.2012

Se stabilesc comisiile de specialitate ale Consiliului Local Strehaia pe principalele domenii de activitate

5/25.06.2012

Se alege domnul Gonciulea Ilie în funcţia de viceprimar al Consiliului Local Strehaia

4/25.06.2012

Se alege domnul consilier Cioplea Daniel în calitatea de preşedinte de şedinţă a Consiliului Local Strehaia pe o perioadă de 3 luni

3/25.06.2012

Se declară legal constituit Consiliul Local Strehaia

2/25.06.2012

Se validează mandatelor consilierilor locali aleşi la data de 10 iunie 2012

1/25.06.2012

Se alege Comisia de validare a consilierilor locali ce compun Consiliul Local Strehaia

34/28.05.2012

Se aprobă modificarea organigramei pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Oraşului Strehaia şi pentru unităţile subordonate şi înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială

33/08.05.2012

Se aprobă inventarierea la domeniul prival al oraşului Strehaia a suprafeţei de 4.980 mp teren intravilan

32/26.04.2012

Se împuternicesc juriştii Stoichina Costel şi Popescu Gabriela să reprezinte Consiliul Local Strehaia în toate dosarele prezente şi viitoare aflate pe rolul instanţelor de judecată privind Spitalul Orăşenesc Strehaia

31/26.04.2012

Se propun, în vederea avizării, criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în oraşul Strehaia, Anexa 1, Anexa 2

30/26.04.2012

Stabilirea locurilor de afişaj pentru campania electorală

29/26.04.2012

Se aprobă inventarierea la domeniul public al oraşului Strehaia a suprafeţei de 4.980 mp teren intravilan

28/26.04.2012

Se aprobă închirierea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă situate în imobilul din Strehai, Str.Stadionului, nr.2 pe o perioadă de 5 ani

27/26.04.2012

Se aprobă organizarea colectivului de coordonare şi supervizare în vederea atribuirii contractului de concesionare a Serviciului de salubrizare

26/26.04.2012

Se aprobă Contul de execuţie bugetară pe trimestrul I, anul 2012, Anexa 1

25/26.04.2012

Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2012

24/26.04.2012

Se aprobă numirea noului preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni în persoana doamnei consilier Burcu Fineta

23/23.03.2012

Se aprobă vânzarea unui spaţiu locativ ce aprţine oraşului Strehaia ,situat în Str.Eroilor, nr.5, sc.1, ap.4, de către SC FLAPS SA în calitate de deţinător al fondului locativ

22/23.03.2012

Se aprobă punerea la dispoziţie a unor terenuri în vederea depozitării de material excavat

21/23.03.2012

Se aprobă "Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare"

20/23.03.2012

Se aprobă numirea Casei de cultură a oraşului cu numele prof. C.A. Protopopescu

19/23.03.2012

Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru închirierea spaţiilor şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Strehaia pentru titularul SC KIA TRADING SRL pe perioada de un an de la data expirării contractului

18/23.03.2012

Se aprobă reorganizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

17/23.03.2012

Se aprobă organizarea ediţiei a X-a a sărbătorii "Zilele Strehăiene" în perioada 20-21 mai 2012

16/23.03.2012

Se aprobă planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2012 ce se vor efectua cu beneficiari ai venitului minim garantat

15/23.03.2012

Se propun, în vederea avizării, criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, distinate închirierii

14/23.03.2012

Se aprobă comisia socială pentru analizarea solicitărilor locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

13/23.03.2012

Se aprobă reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului, pentru anul şcolar 2012-2013, conform avizului Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi, Anexa 1

12/16.02.2012

Se aprobă calificativul corespunzător secretarului oraşului Strehaia pentru anul 2011

11/16.02.2012

Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru închirierea spaţiilor şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi provat al oraşului Strehaia pentru titularii SC MOVIMPEX IMPEX SRL şi I.I. PLEŞA ELENA, pe perioadă de un an

10/16.02.2012

Se aprobă darea în administrare, pe perioada funcţionării Centrului local APIA Strehaia, a imobilului situat în Str.Eufrosin Poteca, nr.51

9/16.02.2012

Se aprobă amenajarea unui loc de agrement pentru elevi în incinta Grupului Şcolar "Matei Basarab" Strehaia

8/31.01.2012

Se aprobă prelungirea contractelor pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Strehaia, Anexa 1

7/31.01.2012

Se aprobă transformare postului d-lui Dumitraşcu Georgică din muncitor II, studii medii, gradaţia 5, clasa de salarizare 12 în muncitor I, studii medii, gradaţia 5, clasa de salarizare 15

6/31.01.2012

Se aprobă repartizarea produselor din categoria ajutoarelor alimentare ce provin din stocul de rezervă al Uniunii Europene pentru categoriile de persoane defavorizate, Anexa 1

5/31.01.2012

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii ale Consiliului Local Strehaia pe anul 2012, Anexa 1, Anexa 2

4/11.01.2012

Se aprobă, pe o perioadă de 2 ani, Consiliul de Administraţie al SC FLAPS SA

3/11.01.2012

Se aprobă numirea noului preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni în persoana doamnei consilier Burcu Fineta

2/09.01.2012

Se aprobă protocoalele încheiate între Oraşul Strehaia şi SC SECOM SA cu privire la acţiunea de predare-primire a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare precum şi preluare a personalului necesar desfăşurării activităţii

1/04.01.2012

Se aprobă proiectul de reorganizare a reţelei şcolare de pe raza Oraşului Strehaia

Anul 2011 (104 hotărâri)

104/16.12.2011

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2011, Anexa 1

103/16.12.2011

Se aprobă Planul de activităţi al Bibliotecii Orăşeneşti Strehaia pe anul 2012

102/16.12.2011

Se aprobă măsura evacuării SC DIGITROM TELE SERV SRL Dr.Tr.Severin, din spaţiul în suprafaţă de 9.26mp ocupat în imobilul Casa de Cultură Strehaia, cu recuperarea prejudiciului şi respectarea legislaţiei în materie

101/16.12.2011

Se aprobă înfiinţarea serviciului de informare şi consiliere profesională la nivelul oraşului Strehaia pe o perioadă de maxim 2 ani în scopul de a oferi servicii de ocupare a forţei de muncă

100/16.12.2011

Se aprobă revocarea HCL 57/2007 privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren ca urmare a refuzului concesionarului de a semna contractul pe perioada 2007-2011

99/16.12.2011

Se aprobă documentaţia tehnică pentru obiectivul "Reparaţii şi amenajări trotuare zona Centru Civic, str. Republicii, etapa II şi Str. A.I.Cuza"

98/16.12.2011

Se aprobă documentaţia tehnică pentru obiectivul "Modernizare Str. Pandurilor - oraş Strehaia"

97/16.12.2011

Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi a terenului în suprafaţă de 15.000 mp pentru construcţia obiectivului de investiţii - închidere depozit neconform - în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor solide, în judeţul Mehedinţi"

96/16.12.2011

Se numeşte în calitate de reprezentant al Consiliului Local Stehaia în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la Grupul Şcolar "Matei Basarab", domnul consilier Jianu Cornel

95/28.11.2011

Se modifică şi se completează HCL nr.92/2011

94/28.11.2011

Se aprobă încheierea unui contract de comodat între SC FLAPS SA Strehaia şi SC SECOM SA

93/28.11.2011

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2011

92/10.11.2011

Se aprobă scutirea de majorări de intârziere la plata impozitului pe clădire şi teren pentru contribuabilii persoane fizice care achită voluntar şi integral obligaţiile până la data de 1 martie 2012

91/10.11.2011

Se aprobă documentaţia tehnică în vederea amenajării străzii Cpt. Mihuţescu situate în localitatea Ciochiuţa, Strehaia

90/10.11.2011

Se aprobă modificarea şi completarea anexei la HCL 3/2011 privind stabilirea unor norme locale pentru asigurarea curăţeniei şi salubrităţii pe domeniul public şi privat al oraşului, asigurarea ordinii şi liniştii publice, gospodărirea localităţii, fluidizarea circulaţiei în oraşul Strehaia

89/10.11.2011

Se aprobă modificarea HCL 6/2011 privind stabilirea unor taxe de stare civilă

88/10.11.2011

Se aprobă modificarea HCL 40/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

87/10.11.2011

Se aprobă Contul de execuţie bugetară pe trimestrul III, 2011

86/10.11.2011

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2011

85/11.10.2011

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2011, Anexa 1

84/11.10.2011

Se aprobă mandatarea primarului oraşului Strehaia, dl. Burcu Sâmion, pentru a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru managementul serviciile de apă şi canalizare Mehedinţi, aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor

83/11.10.2011

Se aprobă, din valoarea totală a Proiectului "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi", valoarea investiţiilor aferente Oraşului Strehaia

82/11.10.2011

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul de investiţii "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi" precum şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului, Anexa 1

81/11.10.2011

Se aprobă numirea noului preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni în persoana domnului consilier Scăunaşu Daniel

80/28.09.2011

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al SC SECOM SA la care oraşul Strehaia este acţionar

79/28.09.2011

Se desemnează în calitate de reprezentant al Consiliului Local Strehaia pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Şcolii "Dumitru Bodin" Comanda, dl. consilier Gonciulea Ilie

78/28.09.2011

Se aprobă concesionarea directă a suprafeţei de teren intravilan de 33 mp situat în str.Poienii, Comanda către dl.Dragomir Marius

77/28.09.2011

Se aprobă valorificarea prin vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile scoase din funcţiune, reprezentând calorifere uzate, la preţul de pornire de 0,70 lei/kg.

76/28.09.2011

Se aprobă înfiinţarea serviciului de informare şi consiliere profesională la nivelul oraşului Strehaia în scopul de a oferi servicii de ocupare a forţei de muncă

75/28.09.2011

Se aprobă participarea Consiliului Local Strehaia prin Biblioteca Orăşenească Strehaia la implementarea proiectului BIBLIONET - Lumea în biblioteca mea

74/28.09.2011

Se aprobă taxa pentru închirierea banicioarelor în Târgul săptămânal Strehaia

73/28.09.2011

Se desemnează consilierii locali care vor face parte din Consiliul de administraţiei al Grupului Şcolar "Matei Basarab" Strehaia

72/28.09.2011

Se desemnează consilierii locali care vor face parte din Consiliul de administraţiei al Şcolii cu clasele I-VIII "Mihai Viteazu" Strehaia

71/28.09.2011

Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public al oraşului Strehaia

70/10.09.2011

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2011

69/07.09.2011

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2011

68/02.09.2011

Se aprobă măsuri pentru comercializarea cerealelor în Târgul săptămânal Strehaia

67/02.09.2011

Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Asociaţia pentru managementul serviciilor de Apă şi Canalizare Mehedinţi"

66/23.08.2011

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2011

65/04.08.2011

Se aprobă concesionarea unui spaţiu, cu destinaţia cabine medical, în suprafaţă utilă de 22,44 mp, societăţii SC ROMEDIN EXIM SRL prin reprezentantul dr.Argetoianu Jianu Irina

64/04.08.2011

Se aprobă modificarea şi completarea art.2 din HCL 59/2011 privind darea acordului pentru înfiinţarea Centrului de sănătate multifuncţională Strehaia

63/04.08.2011

Se aprobă documentaţia tehnică pentru proiectul "Reparaţii şi amenajări trotuar str.Republicii, zona Centrul civic - Strehaia"

62/04.08.2011

Se aprobă modificarea parţială a documentaţiei tehnice nr.6814/2011 prin excluderea unei părţi din obiectivul aprobat anterior, respectiv construcţie monument

61/04.08.2011

Se aprobă Contul de execuţie bugetară pe trimestrul II, anul 2011

60/04.08.2011

Se rectifică Bugetul local de venituri şi chheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2011

59/25.07.2011

Se dă acordul pentru înfiinţarea Centrului de sănătate multifuncţională Strehaia, ca unitate fără personalitate juridică, în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin

58/14.07.2011

Se aprobă formularea recursului împotriva sentinţei nr.661/2011 a Tribunalului Mehedinţi în dosarul 2562/101/2011

57/14.07.2011

Se aprobă darea în folosinţă gratuită a spaţiilor din incinta Policlinicii Strehaia medicilor specialişti care doresc să înfiinţeze cabinete medicale de specialitate pe o perioadă de 1 an cu drept de prelungire

56/14.07.2011

Se aprobă amenajarea unor puncte de colectare şi precolectare selectivă a deşeurilor menajere

55/05.07.2011

Se aprobă declasarea şi casarea mijlocelor fixe şi a obiectelor de inventar conform anexei

54/05.07.2011

Se aprobă Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de "administrator imobile" la asociațiile de proprietari, Anexa 1

53/05.07.2011

Se aprobă instituirea tarifului pentru obținerea autorizației de circulație pentru autovehicule ce depășesc 20 tone pe drumurile comunale și vicinale de pe raza orașului Strehaia, Anexa 1

52/05.07.2011

Se aprobă contractul de prestare a serviciului de salubrizare a orașului Strehaia

51/05.07.2011

Se aprobă caietul de sarcini al serviciului de salubrizare a localității

50/05.07.2011

Se atribuie denumirea de "C.A. Protopopescu" străzii "Pieții" din orașul Strehaia

49/05.07.2011

Se aprobă revocarea HCL 42/2007 privind aprobarea concesiunii unei suprafețe de teren de 1.307 mp societății "Meșteșugarul"

48/05.07.2011

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2011

47/05.07.2011

Se aprobă numirea noului președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni în persoana domnului consilier Rîciu Constantin

46/15.06.2011

Se aprobă darea în administrare Consiliului Judeţean Mehedinţi a terenului pentru construcţia obiectivului de investiţii Staţie de transfer pentru deşeuri municipale în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi

45/27.05.2011

Se aprobă Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole şi Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole

44/27.05.2011

Se aprobă darea în administrare a spaţiului în suprafaţă de 114,22 mp din incinta Spitalului Orăşenesc Strehaia către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Mehedinţi

43/27.05.2011

Se aprobă darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1933 mp către Parohia Slatinie - Biserica Lunca Banului în vederea construirii anexelor necesare lăcaşului de cult, pe toată perioada existenţei clădirilor

42/27.05.2011

Se aprobă vânzarea la licitaţie a ţiglei recuperate de pe acoperişul Şcolii "Dumitru Bodin"

41/27.05.2011

Se aprobă contul de execuţie bugetară şi situaţia financiară pe anul 2010

40/27.05.2011

Se aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012 la nivelul orașului Strehaia, Anexa 1

39/05.05.2011

Se aprobă darea în folosinţă gratuită a spaţiului ocupat de Dispensarul TBC către Spitalul Baia de Aramă pe perioada de 1 an

38/21.04.2011

Se aprobă soluţiile tehnico-economice pentru obiectivul "Reabilitare drumuri în oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi", cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, Anexa 1

37/21.04.2011

Se aprobă darea în administrare către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a sectoarelor de drum prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, afltate în proprietatea publică a oraşului Strehaia în vederea realizării proiectului "Rabilitare drumuri în oraşul Strehaia", Anexa 1

36/21.04.2011

Se aprobă documentația tehnică pentru obiectivul "Monument Strehaia"

35/18.04.2011

Se aprobă instituirea taxei pentru sacrificarea şi vânzarea mieilor în Piaţa Agroalimentară Strehaia în sumă de 10 lei/miel

34/18.04.2011

Se aprobă închirierea directă a suprafeţei de 158,74 mp, teren aparţinând domeniului public, către proprietarul construcţiei, Ilie Chisar Titu, pe o perioadă de 2 ani cu drept de prelungire

33/18.04.2011

Se aprobă documentaţia tehnică pentru obiectivul "Amenajare parcare şi accese carosabile - Piaţa Agroalimentară Strehaia"

32/18.04.2011

Se aprobă Organigrama aparatului propriu al Primarului Oraşului Strehaia şi Statul de funcţii, Anexa 1, Anexa 2

31/18.04.2011

Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul I, anul 2011

30/11.04.2011

Se aprobă contractarea serviciilor unui cabinet de avocatură în vederea reprezentării Consiliului Local Strehaia şi a Spitalului Orăşenesc Strehaia la instanţele de concensios administrativ pentru a contesta Hotărârile Guvernului de desfiinţarea a Spitalului Orăşenesc Strehaia

29/11.04.2011

Se aprobă preluarea în proprietatea publică a oraşului Strehaia şi în administrarea Consiliului Local Strehaia a vechiului tronson de drum din zona "Pasarela Chichiuţa", respectiv drumul de ocolire de podul de fier până la calea ferată, trecerea peste calea ferată şi drumurile de acces situate în lateralele pasarelei, Anexa 1

28/28.03.2011

Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al Poliţiei Locale a Oraşului Strehaia, Anexa 1, Anexa 2

27/28.03.2011

Se aprobă calificativul "Bine" pentru performanţele individuale ale secretarului oraşului Strehaia, jr.Dumitrescu Gabriela, în perioada 01.01.2010 - 01.01.2011

26/28.03.2011

Se aprobă achiziţionarea unei cantităţi de 800t de piatră spartă sau refuz de ciur şi pietruirea unor porţiuni de drumuri deteriorate prin denivelări şi exces de umiditate în suburbiile oraşului Strehaia

25/28.03.2011

Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi a terenului pentru construcţia obiectivului de investiţii - închidere depozit neconform - în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor solide, în judeţul Mehedinţi", Anexa 1

24/28.03.2011

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2011

23/24.03.2011

Nu se aprobă reorganizarea Spitalului Orăşenesc Strehaia în cămin pentru persoane vârstnice şi se aprobă transformarea în secţie externă a Spitalului Judeţean Mehedinţi

22/24.03.2011

Se aprobă preluarea în proprietatea publică a Oraşului Strehaia şi în administrarea Consiliului Local Strehaia a podului metalic peste râul Husnita

21/24.03.2011

Se aprobă numirea noului preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni în persoana doamnei consilier Călăpăreanu Elena

20/14.03.2011

Se aprobă proiectul privind "Reabilitare şi modernizare Ambulatoriu de Specialitate integrat Spital oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi" şi cheltuielile aferente acestuia

19/25.02.2011

Nu se aprobă preluarea drumului forestier Corcova - Bratila din domeniul public al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor în domeniul public al oraşului Strehaia şi administrarea Consiliului Local Strehaia

18/25.02.2011

Se aprobă punerea la dispoziţia Camerei Agricole Judeţene Mehedinţi a unui spaţiu în folosinţă gratuită, necesar bunei funcţionări la nivel local a activităţilor acesteia, pentru anul 2011

17/25.02.2011

Se aprobă organizarea ediţiei a IX-a a sărbătorii "Zilele Strehaiei" în perioada 21-22 mai 2011

16/25.02.2011

Se aprobă preţul de cumpărare de 7500 € fără TVA pentru terenul în suprafaţă de 489 mp situat în Strehaia, str. Republicii, nr.128A

15/25.02.2011

Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.51/2002 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din incinta Casei de Cultură Strehaia în suprafaţă de 16 mp în vederea amenajării unui post de transmisiuni prin cablu

14/11.02.2011

Se aprobă planul de conformare etapizat pentru Spitalul Orăşenesc Strehaia

13/08.02.2011

Se aprobă Statele de funcţii pentru şcolile de pe raza oraşului Strehaia

12/08.02.2011

Se aprobă criteriile de evaluare a veniturilor pentru stabilirea ajutorului social la limita minimă prevăzută de lege, Anexa 1

11/08.02.2011

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2011 şi Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

10/28.01.2011

Se aprobă repartizarea produselor din categoria ajutoarelor alimentare ce provin din stocul de rezervă al Uniunii Europene pentru categoriile de persoane defavorizate

9/28.01.2011

Se aprobă înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a oraşului Strehaia

8/28.01.2011

Se aprobă alocarea unui spaţiu în incinta Casei de Cultură Strehaia în vederea implementării proiectului "Antreprenoriat pentru şomeri" către asociaţia "Mereu pentru Europa"

7/28.01.2011

Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului "Centre multifuncţionale de informare şi consiliere profesională" a spaţiului aflat în proprietatea privată a oraşului în suprafaţă de 50 mp situat în oraşul Strehaia, str. Unirii, nr. 14A

6/28.01.2011

Se aprobă taxa de 20 lei pentru eliberarea unor certificate noi de stare civilă, respectiv certificate de naştere, de ceces şi de căsătorie în urma pierderii sau deteriorării celor vechi

5/28.01.2011

Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.29/2010 şi a anexelor privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale la mijloacele de transport

4/28.01.2011

Se aprobă preţul la apă la nivelul de 2,44 lei/mc pentru populaţie şi 1,97 lei/mc pentru restul utilizatorilor

3/28.01.2011

Se aprobă normele locale pentru asigurarea curăţeniei şi salubrităţii pe domeniul public şi privat al oraşului, Anexa 1

2/28.01.2011

Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local

1/28.01.2011

Se aprobă înfiinţarea unei comisii de negociere pentru extinderea cimitirului orăşenesc prin cumpărarea de teren de proprietari particulari şi negocierea preţului cu SC OMV PETROM SA în vederea cumpărării terenului în suprafaţă de 489 mp situat în oraşul Strehaia, str. Republicii, nr.128A

Anul 2010 (73 hotărâri)

73/31.12.2010

Se aprobă reorganizarea Poliţiei Comunitare Strehaia în Poliţia locală a oraşului Strehaia

72/30.12.2010

Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi virările de credite, Anexa 1

71/13.12.2010

Se aprobă amplasarea a două indicatoare rutiere cu semnificaţia "Interzis accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone" în oraşul Strehaia, str. Mihai Viteazul la intersecţia cu străzile Republicii şi slt. Stroescu, realizându-se astfel fluidizarea traficului

70/13.12.2010

Se aprobă amenajarea parcării pe strada Pieţii în zona Romtelecom

69/13.12.2010

Se aprobă Planul de activităţi al Bibliotecii Orăşeneşti Strehaia pe anul 2011, Anexa 1

68/13.12.2010

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi virările de credite

67/13.12.2010

Se aprobă numirea noului preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni în persoana domnului consilier Gonciulea Ilie

66/23.11.2010

Se aprobă structura Şcolii cu clasele I-VIII "Mihai Viteazul" şi a Şcolii cu clasele I-VIII "Dumitru Bodin" din oraşul Strehaia

65/23.11.2010

Se aprobă structura Grupului Şcolar "Matei Basarab", Strehaia

64/23.11.2010

Se aprobă redevenţa anuală pentru cabinetele medicale concesionate, Anexa 1

63/23.11.2010

Se aprobă completarea HCL nr.65/2009 privind aducerea şi lăsarea voluntară în libertate a câinilor pe raza oraşului Strehaia

62/23.11.2010

Se aprobă modificarea Statului de funcţii la Spitalul Orăşenesc Strehaia

61/23.11.2010

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

60/23.11.2010

Se aprobă extinderea la Complexul de Servicii Sociale Strehia în vederea înfiinţării Centrului de primire în regim de urgenţă pentru persoane vârstnice şi cu handicap

59/11.11.2010

Se aprobă modificarea Statului de funcţii la Spitalul Orăşenesc Strehaia

58/26.10.2010

Se stabileşte ca munca prestată în folosul comunităţii de către persoanele condamnate în acest sens să fie efectuată în cadrul Primăriei Oraşului Strehaia, Secţia de întreţinere parcuri, zone verzi, trotuare şi alte lucrări edilitar gospodăreşti pe domeniul public şi privat Strehaia

57/26.10.2010

Se aprobă vânzarea la licitaţie a elemenţilor de calorifer dezmembraţi şi preţul de pornire de 0,60 lei/kg

56/26.10.2010

Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru "Modernizare strada Şcolii" Comanda, "Pietruire strada Rozelor" Comanda, "Pietruire strada Bisericii, etapa 2" Chichiuţa şi finanţarea obiectivelor din bugetul local pe anul 2011

55/26.10.2010

Se aprobă majorarea consumului de carburant la 300 l/lună pentru autoturismul din dotarea instituţiei

54/26.10.2010

Se aprobă înfiinţarea unei comisii de negociere a preţului şi a condiţiilor în vederea realizării schimbului de terenuri dintre Primăria Strehaia şi OMV Petrom SA

53/26.10.2010

Se rectifică Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2010

52/23.09.2010

Se aprobă modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare prin majorarea TVA la 24%

51/23.09.2010

Se aprobă Regulamentul de funcţionare al Casei de Cultură a oraşului Strehaia

50/23.09.2010

Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei pentru premierea unor sportivi cu rezultate deosebite la întrecerile sportive

49/23.09.2010

Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Strehaia a suprafeţei de teren de 7683 mp situat în str. Republicii, nr.413

48/23.09.2010

Se numesc reprezentanţii sipleanţi ai Consiliului Local Strehaia în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Strehaia

47/23.09.2010

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

46/11.08.2010

Se numesc reprezentanţii în Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Strehaia

45/11.08.2010

Se aprobă cofinanţarea proiectului "Modernizarea şi utilarea Târgului Strehaia, structură locală de importanţă regională de sprijinire a micilor întreprinzători, producători locali şi agricultori în vederea revigorării economice regionale"

44/11.08.2010

Se aprobă Organigrama Primăriei oraşului Strehaia şi Statul de funcţii, Anexa 1

43/11.08.2010

Se aprobă alocarea sumei de 2545 lei pentru premierea unor sportivi cu rezultate deosebite la întrecerile sportive

42/27.07.2010

Se aprobă ca punct de selectare deşeuri provenite de pe raza oraşului Strehaia, incinta fostei fabrici de in

41/27.07.2010

Se aprobă modificarea preţului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere pe raza oraşului

40/27.07.2010

Se aprobă majorarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2010 şi 2011

39/27.07.2010

Se aprobă modificarea HCL 7/1999 privind încadrarea pe zone a oraşului Strehaia şi a satelor aparţinătoare începând cu anul 2011

38/27.07.2010

Rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2010

37/07.07.2010

Se aprobă documentaţia tehnico-economică a lucrării "Reparaţii învelitoare la Casa de Cultură Strehaia"

36/28.06.2010

Se aprobă înfiinţarea Serviciului de iluminat public al oraşului Strehaia ca serviciu fără personalitate juridică

35/28.06.2010

Se aprobă preluarea managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Strehaia în conformitate cu protocolul stabilit de normele legale

34/28.06.2010

Se aprobă în principiu schimbul de terenuri dintre SC OMV Petrom SA şi Primăria Oraşului Strehaia conform valorilor relevate în urma raportului de evaluare care va fi întocmit de un expert autorizat

33/28.06.2010

Se aprobă instituirea de taxe pentru eliberarea certificatului fiscal, deplasarea comisiei în teren pentru punerea în posesie a terenurilor agricole şi forestiere şi închirierea tractoarelor ce aparţin Primăriei Oraşului Strehaia

32/28.06.2010

Se aprobă virarea de credite bugetare pe anul 2010 în vederea realizării unor lucrări urgente la Casa de Cultură în sumă de 208.000 lei

31/27.05.2010

Se aprobă rezilierea contractului de concesiune către cabinet medical LUMEDSAN la cererea titularului

30/27.05.2010

Se aprobă separarea activităţii serviciului de apă şi de canalizare de restul activităţilor SC FLAPS SA în vederea preluării de către SC SECOM SA

29/27.05.2010

Se aprobă nivelul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011 la nivelul oraşului Strehaia

28/26.04.2010

Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea obiectivelor de investiţii reţele de apă/apă uzată, gospodărie de apă, staţii pompare apă uzată

27/26.04.2010

Se aprobă calificativul "Foarte bine" pentru performanţele profesionale individuale ale Secretarului oraşului Strehaia, jr. Dumitrescu Gabriela, în perioada 01.01.2009 - 01.01.2010

26/26.04.2010

Se aprobă închirierea suprafeţei de teren de 108,3 mp către SC MI DON CE SRL

25/26.04.2010

Se aprobă suspendarea organizării sărbătorii oraşului "Zilele Strehaiei" pentru anul 2010 din lipsă de fonduri

24/26.04.2010

Se aprobă Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Strehaia

23/26.04.2010

Se aprobă inventarierea în domeniul public al oraşului Strehaia a suprafeţei de teren intravilan de 16447 mp şi a străzilor Cetoroia şi Piersicului

22/25.03.2010

Se înfiinţează serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă de categoria I

21/25.03.2010

Se aprobă Statul de funcţii al Grupului Şcolar "Matei Basarab" Strehaia, Şcolii cu clasele I-VIII "Mihai Viteazul" Strehaia, Şcolii cu clasele I-VIII "Dumitru Bodin" Comanda şi Şcolii cu clasele I-VIII Ciochiuţa

20/25.03.2010

Se aprobă insituirea unei taxe pentru obţinerea avizului privind emiterea autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile, pentru agenţii economici care gestionează astfel de resurse, în sumă de 100 lei/aviz

19/25.03.2010

Se aprobă depunerea unui certificat fiscal de la Serviciul de taxe şi impozite locale din care să rezulte că nu au debite restante pentru persoanele fizice şi juridice care solicită eliberarea de avize, autorizaţii, adeverinţe, acorduri, abonamente, încheierea de contracte de închiriere, concesiune

18/25.03.2010

Se aprobă desemnarea de către Primarul oraşului Strehaia a persoanei din aparatul propriu al primăriei care va avea atribuţii specifice apărării împotriva incendiilor, a persoanei care va avea dreptul să emită permis de lucru cu foc, a locurilor unde se pot efectua lucrări cu foc deschis şi a persoanelor care le supraveghează

17/25.03.2010

Se aprobă contul de execuţie bugetară şi situaţiile financiare pe anul 2009

16/25.03.2010

Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Strehaia a suprafeţei de teren de 7015 mp care va fi pusă la dispoziţia proiectului "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi"

15/25.03.2010

Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi" a terenului pentru construcţia obiectivului "Staţie de epurare ape uzate"

14/25.03.2010

Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea obiectivelor de investiţii "reţele de apă/apă uzată, gospodărie de apă, staţii pompare apă uzată"

13/16.03.2010

Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Mehedinţi" a terenului în suprafaţă de 5000 mp pentru construcţia obiectivului de investiţii "Staţie de transfer pentru deşeuri municipale"

12/25.02.2010

Se aprobă rezilierea contractului de concesiune către cabinetul medical ADISAN la cererea titularului şi se aprobă concesionarea cu destinaţie de cabinet medical către doamna Hoancă Mihaela

11/25.02.2010

Se aprobă criteriile de evaluare a veniturilor pentru stabilirea ajutorului social

10/25.02.2010

Se aprobă darea în administrare Consiliului Judeţean Mehedinţi a terenului pentru construcţia obiectivului de investiţii "Staţie de transfer pentru deşeuri municipale" în cadrul proiectului "Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor"

9/25.02.2010

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Strehaia pe anul 2010

8/02.02.2010

Se aprobă structura Şcolii Ciochiuţa pentru învăţământul primar şi preşcolar şi nu se aprobă finanţarea învăţământului gimnazial pentru anul şcolar 2010-2011

7/02.02.2010

Se aprobă structura Şcolii cu clasele I-VIII Comanda

6/02.02.2010

Se aprobă structura Grupului Şcolar "Matei Basarab" Strehaia

5/02.02.2010

Se aprobă structura Şcolii cu clasele I-VIII "Mihai Viteazul" Strehaia

4/27.01.2010

Se aprobă înfiinţarea unei comisii de negociere a preţului şi condiţiilor în vederea achiziţionării de către Consiliul Local Strehaia a unor suprafeţe de teren pentru amplasarea staţiei de epurare a oraşului

3/27.01.2010

Se parobă cumpărarea unor suprafeţe de teren în vederea amplasării staţiei de epurare, situate în extravilanul oraşului Strehaia, tarlaua 75

2/27.01.2010

Se aprobă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Strehaia

1/27.01.2010

Se aprobă documentaţie tehnică pentru proiectele: "Pietruire str.Bisericii, localitatea Chiochiuţa, oraşul Strehaia", "Amenajare str.Libertăţii, localitatea Hurduceşti, oraşul Strehaia" şi "Amenajare intersecţie Str.Poienii - Str.Cerbului, localitatea Comanda, oraşul Strehaia"

Informatii contact

Str. Republicii, nr.124
Strehaia, Judeţul Mehedinţi
Telefon: 0252/370.159
Fax: 0252/306.082
contact@primariastrehaia.ro

Meteo

Nu se pot citi datele

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.6536
USD Dolarul american 3.9215
CHF Francul elveţian 3.9971
GBP Lira sterlină 5.2229
XAU Gramul de aur 162.5645

Copyright © Primăria Oraşului Strehaia

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional