Primăria Oraşului Strehaia

Primăria Oraşului Strehaia

Proiecte hotărâri

27.04.2017 05:08:40

28.04.2017

Dispoziţia 327 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Strehaia pentru data de 28.04.2017
 1. Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018
 2. Transformarea postului doamnei Mercioiu Claudia
 3. Transformarea postului doamnei Cucu Mihaela
 4. Transformarea postului domnului Coravu Teodor
 5. Aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare
 6. Aprobarea graficului de prestare a serviciilor de salubrizare
 7. Prelungirea contractului de închiriere nr.6519/06.05.2008

30.03.2017

Dispoziţia 274 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Strehaia pentru data de 30.03.2017
 1. Numirea președintelui de ședință
 2. Aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață pe raza UAT Strehaia
 3. Prelungirea contractului de închiriere nr.6067/13.04.2016, chiriaș Bora Mihaela
 4. Transmiterea dreptului de folosință, cu titlu gratuit, a unui buldo-excavator aflat în gestiunea Primăriei Strehaia, către SC FLAPS SA Strehaia
 5. Aprobarea lucrărilor de reparații curente la sediul Primăriei Strehaia, corp B
 6. Stabilirea unor reguli în vederea întreținerii domeniului public situat în fața proprietăților persoanelor fizice și juridice
 7. Aprobarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare a orașului Strehaia
 8. Aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orașului Strehaia către SC FLAPS SA, având ca unic acționar Consiliul Local Strehaia
 9. Adoptarea unor măsuri de organizare la SC FLAPS SA

13.03.2017

Dispoziţia 246 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Strehaia pentru data de 13.03.2017
 1. Aprobarea Bugetului local şi a programului obiectivelor de investiţii pe anul 2017
 2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru finanţarea obiectivului "Modernizare târg - str.Voloiacului"
 3. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru finanţarea obiectivului "Reabilitare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit nr.4, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi"
 4. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru finanţarea obiectivului "Reabilitare şi dotare Grădiniţa Comanda, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi"
 5. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru finanţarea obiectivului "Reabilitare şi dotare Grădiniţa nr.3, oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi"
 6. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru finanţarea obiectivului "Reabilitare şi dotare Grădiniţa nr.2, oraş Strehia, judeţul Mehedinţi"
 7. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru finanţarea obiectivului "Reabilitare şi dotare Spital Orăşenesc Strehaia, judeţul Mehedinţi"
 8. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru finanţarea obiectivului "Alimentare cu apă în localitatea Lunca Banului, judeţul Mehedinţi"
 9. Aprobarea extinderii zonei aferente Planului Urbanistic de Detaliu - Zona ultracentrală o oraşului Strehaia, aprobat prin HCL nr.54/2016
 10. Aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 6mp, situat în zona blocului de locuinţe B1
 11. Aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 617mp, situat în str.Republicii
 12. Aprobarea închirierii unui teren în suprafaţă de 64mp, situat în Strehaia, str.Unirii, nr.7A

25.01.2017

Dispoziţia 36 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Strehaia pentru data de 25.01.2017
 1. Reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat acreditate pentru anul școlar 2017/2018
 2. Demararea activității de transport în regim de Taxi, la nivelul UAT Strehaia
 3. Aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi realizate în anul 2017 de către persoanele beneficiare de ajutor social în baza Legii nr.416/2001
 4. Inventarierea în domeniul public a unor suprafețe de teren situate în intravilanul orașului Strehaia
 5. Închirierea unei suprafețe de teren în suprafață de 3,09mp
 6. Aprobarea efectuării unui audit public la Clubul Sportiv Strehaia și la SC FLAPS SA
 7. Revocarea HCL nr.71/2016 și HCL nr.77/2016
 8. Desemnarea unui membru al Consiliului Local Strehaia pentru a face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale "Mihai Viteazu"
 9. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea Parcării de Vest a orașului Strehaia
 10. Evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului orașului Strehaia în perioada 27.06.2016-31.12.2016
 11. Punerea la dispoziție a unor terenuri în vederea depozitării temporare de deșeuri menajere

28.12.2016

Dispoziţia 1076 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Strehaia pentru data de 28.12.2016
 1. Numirea președintelui de comisie
 2. Aprobare Ștat de funcții al Școlii Gimnaziale "Mihai Viteazul" Strehaia
 3. Aprobare Ștat de funcții al Liceului Tehnologic "Matei Basarab" Strehaia
 4. Mandatarea domnului Stirbu Cătălin Dumitru, reprezantantul Conisliului Local al orașului Strehaia în AGA la societatea SECOM SA
 5. Închirierea spațiului în suprafață de 76mp, situat în strada Unirii, nr.12
 6. Aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 64mp situat în strada Republicii
 7. Aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 28mp situat în strada Republicii, nr.142
 8. Aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din cadrul UAT Strehaia într-o singură unitate școlară
 9. Aprobarea Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 al Liceului Tehnologic "Matei Basarab"
 10. Aprobarea Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 al Școlii Gimnaziale "Mihai Viteazu"
 11. Aprobarea Planului de activități al Bibliotecii orășenești Strehaia

24.11.2016

Dispoziţia 939 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Strehaia pentru data de 24.11.2016
 1. Prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele ANL, situate în Strehaia, str.Unirii, nr.5A
 2. Prelungirea contractului de închiriere nr.19231/02.12.2014
 3. Prelungirea contractului de închiriere nr.8577/22.12.2000
 4. Prelungirea contractului de închiriere nr.12688/26.12.2004
 5. Închirierea unui teren în suprafață de 3,09mp, în vederea amplasării unui stand UNIPLAY
 6. Atribuirea în folosință gratuită a spațiilor în care își desfășoară activitatea medicii de familie
 7. Acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Cucu Melania
 8. Alocarea de sprijin financiar unităților de cult
 9. Desemnarea membrilor Consiliului Local Strehaia, pentru a face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale "Mihai Viteazu" Strehaia
 10. Aprobarea scoaterii la vânzare a spațiului de locuit din orașul Strehaia, str.Stadionului, nr.2, județul Mehedinți
 11. Inventarierea în domeniul public al orașului Strehaia a unor drumuri de exploatare
 12. Inventarierea în domeniul public al orașului a terenului în suprafață de 617mp, ce reprezintă parcarea din fața "HANUL PANDURILOR"
 13. Aprobarea modificării indicatoarelor tehnico-economice privind realizarea obiectivului "Reabilitare str.Mihai Viteazul și str.Eternității" din orașul Strehaia
 14. Aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv "Centrală termică și instalații termice sediu Primărie"
 15. Aprobare Plan amenajare teritoriu zonal (PATZ)
 16. Aprobarea Codului etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din Primăria orașului Strehaia
 17. Rectificarea Bugetului local pe anul 2016
 18. Reorganizarea Secției de întreținere parcuri, zone verzi, trotuare și alte lucrări edilitar gospodărești pe domeniul public și privat Strehaia și înființarea Compartimentului investiții
 19. Aprobarea impozitelor și taxelor locale
 20. Reparații străzi
 21. Mandatarea domnului Giura Ioan să reprezinte Consiliul Local al orașului Strehaia, acționar la societatea SECOM SA

13.10.2016

Dispoziţia 738 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Strehaia pentru data de 13.10.2016
 1. Constituirea comisiei locale de ordine publică a oraşului Strehaia
 2. Aderarea oraşului Strehaia la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Mehedinţi
 3. Modificarea HCL nr.37/2016, HCL nr.38/2015 şi HCL nr.40/2012
 4. Desemnarea membrilor Consiliului Local Strehaia pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazu"
 5. Aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Strehaia
 6. Vânzarea la licitaţie a materialului lemnos
 7. Mandatare reprezentant SC SECOM SA
 8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi efectuare a transportului în regim de Taxi pe teritoriul oraşului Strehaia
 9. Inventarierea în domeniul public al oraşului Strehaia a străzilor Cotoroia, Rovine şi Gării
 10. Modificarea condiţiilor specifice pentru ocuparea prin concurs a postului de consilier juridic din cadrul Consiliului Local Strehaia
 11. Utilizarea cu titlu gratuit de către SC SE BORDNETZE SRL a sălii de şedinţe din incinta Casei de Cultură Strehaia
 12. Rectificarea Bugetului local
 13. Modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul UAT Strehaia în anul 2016
 14. Modificarea Organigramei şi Statul de funcţii al UAT Strehaia
 15. Amenajarea unui adăpost pentru câinii comunitari
 16. Aprobarea indicatorilor economici pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public pe strada Republicii"
 17. Aprobarea protoculului de colaborare între Poliţia Locală Strehaia şi Poliţia oraşului Strehaia

08.08.2016

Dispoziţia 570 privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Strehaia pentru data de 11.08.2016
 1. Desemnarea membrilor Consiliului Local Strehaia pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Matei Basarab" Strehaia
 2. Desemnarea membrilor Consiliului Local Strehaia pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Mihai Viteazu" Strehaia
 3. Mandatarea unui consilier să reprezinte Consiliul Local Strehaia în calitate de acţionar la SC SECOM SA
 4. Amplasarea unui bust al omului de cultură şi ştiinţă profesor C.A. Protopopescu
 5. Aprobarea plafonului creanţelor fiscale neachitate, care se publică pe pagina web a Primăriei Strehaia
 6. Crearea unui post de consilier juridic cu activitate permanentă pentru buna organizare a lucrărilor Consiliului Local Strehaia
 7. Aprobarea comisiei sociale pentru analizarea cererilor şi repartizarea locuinţelor A.N.L.
 8. Darea în administrarea parohiei "Sfânta Cuvioasă Parascheva" din Strehaia, a capelei mortuare
 9. Atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către A.J.O.F.M. Mehedinţi
 10. Revenirea la vechea denumire a străzii Pieţii în loc de Constantin A. Protopopescu
 11. Redeschiderea circulaţiei pe strada Unirii, segmentul strada Republicii - agenţia B.R.D. Strehaia
 12. Modificarea cuantumului amenzilor prevăzute de HCL nr.3/2011
 13. Modificarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul UAT Strehaia în anul 2016
 14. Acordarea ajutoarelor alimentare distribuite pe categorii de beneficiari menţionaţi la art.3 alin.1 lit.h din H.G. nr.799/2014
 15. Revocarea HCL nr.15/2016 privind organizarea sărbătorii "Zilele Strehăiene"
 16. Aprobarea Regulamentului de ocupare temporară a domeniului public şi privat al oraşului Strehaia
 17. Reorganizarea Biroului Clubului Sportiv Strehaia
 18. Aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările administrate de primărie
 19. Aprobarea Regulamentului pentru ocuparea meselor în piaţa agroalimentară Strehaia şi stabilirea taxelor aferente
 20. Predarea reţelelor de apă şi canalizare aferente blocurilor A.N.L. cu 30 de apartamente către SC SECOM SA
 21. Aprobarea strategiei de tarifare în conformitate cu prevederile Contractului de credit încheiat între societatea SECOM SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 22. Aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de Poziţie (DP) privind implementarea proiectului "Sistem Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Mehedinţi"
 23. Sistarea temporară a prestării, de către operatorul SC SECOM SA, a serviciului de canalizare (colectare, transport şi evacuare) a apelor pluviare/meteorice
 24. Aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Strehaia

Informatii contact

Str. Republicii, nr.124
Strehaia, Judeţul Mehedinţi
Telefon: 0252/370.159
Fax: 0252/306.082
contact@primariastrehaia.ro

Meteo

Strehaia, Mehedinti
Coordonate: 44.617,23.200
Temperatura: 16°C
Vant: 7 Km/h W
Partly cloudy


09:11 AM

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.8432
USD Dolarul american 4.4053
CHF Francul elveţian 4.5436
GBP Lira sterlină 5.4302
XAU Gramul de aur 241.7272

Copyright © Primăria Oraşului Strehaia

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional